What makes you sleepy?

Zzzzzzz...
Hot weather makes me sleepy.