+14

Non-apology apologies aren't really apologies