Amazing 1000 yard shot using a wheel gun...What do you think? : )