+53

the Halo theme and Anakin vs. Obi-Wan's theme low-key sound similar, amirite?